המתיישבים כאובייקטים למחקר

בגיליון הראשון של כתב העת מגמות פנתה המערכת " אל המורים , הגננות , המדריכים [ ... ] אל המחנכים והמטפלות בקבוצים , בעליית הנוער ובמוסדות חינוך , אל העובדים הסוציאליים , האחיות הציבוריות , 32 שם , עמ ' . 79 33 שם , עמ ' . 81 פקידי המבחן ושופטי הנוער , כי יעמידו לרשותנו סקירות ומאמרים הבאים לסכם ניסיון רציני ומעמיק בעבודת נוער על כל ענפיה [ ... ] רשימות אלה תהוונה מעין ' חומר היולי ' [ ... ] שיהא בו [ ... ] בסיס להשוואה , להכללה ולסינטזה מעמיקה יותר של הבעיות בפניהן מעמיד הילד את הציבור הפועל איתו ולמענו " . קריאה זו אל אנשי מקצועות החינוך , הפסיכולוגיה והסוציולוגיה הדהדה במושבי העולים שבהם הפכו הוותיקים לסוכנים של איסוף נתונים , מחקר ותרבות . בין הוותיקים היו קשרי גומלין וחילופי ידע , וכך גם בינם לבין אנשי מדעי החברה . המורים והמדריכים אמורים היו לא רק להשתמש במסקנות של המחקרים , אלא גם לשמש מקור אינפורמציה למחקרים מתמשכים . שכן , כפי שציין שמואל נח אייזנשטדט , המחקרים על מושבי העולים היו בתהליך : " יש להדגיש מראש , שיותר משנביא כאן פתרונות – אנו מביאים בעיות , משום שאין פתרונות כלליים ל...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ