תמונה .9 תכנון לכיש. מתוך: יעל אנוך, ,2000 מבוא לסוציולוגיה, יחידה :8 הקהילה ודפוסיה. תל־אביב: האוניברסיטה הפתוחה, עמ' .101