מבנה הספר

בפרק הראשון אני דנה בתהליכי התגבשותו של פרויקט לכיש , ועומדת על הקשר ההדוק בין ההחלטה על מדיניות התיישבותית חדשה לבין שינוי דפוסי ההגירה מצפון אפריקה . בפרק זה מוצגים גם הגופים והרשתות החברתיות שלקחו חלק בפרויקט לכיש והדמויות הראשיות בעלילה – אישי המפתח , המוסדות החשובים והקשרים ביניהם שחצו גבולות מוסדיים . בסוף הפרק אני מתייחסת בקצרה אל תושביו הקודמים של אזור לכיש , הערבים שהונסו וברחו ממנו ונאלצו להותיר מאחוריהם את שדותיהם הפוריים ; חלקם ניסו לחזור ולהסתנן בחזרה ואיום זה היה אחד הזרזים להתגבשות פרויקט ההתיישבות בלכיש . בפרקים הבאים מוצג ניתוח של מרכיבים מרכזיים של הריבונות בתקופה הנדונה – ניהול טריטוריה וניהול אוכלוסייה – תוך פירוט הפרקטיקות הממשליות שכללו גם ניסיון לעצב את זהותה של אוכלוסיית המהגרים המתיישבים . הפרק השני מיוחד לניתוח סוגיות מרחביות מרכזיות ומאפייניו המרכזיים של תכנון חבל לכיש . מוצג בו ניתוח תמציתי של תפיסות תכנון ההתיישבות הציונית שבאו לידי ביטוי בלכיש , תוך דגש על הוויכוחים המרכזיים והמודלים שאומצו . הניתוח של מרכיבי המפתח בתכנון מאפשר לבחון מקרוב את דרכי הפעולה ש...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ