[7] דימוי :7 ללב הירוק של אריאל קוראים ,TOSCANA מודעת נדל"ן על אוטובוס, 2013 )צילום: לארי אברמסון(.