[4] דימוי :4 תצלום לעלון פרסום, משרד התיירות, .1966