[3] דימוי :2 מכונית עממית )אילין(. ברכב ירחון מצויר לתחבורה, גיליון ,67 אפריל ,1967 אוסף העיתונות, הספרייה הלאומית בירושלים. דימוי :3 רעמסס )מצרים(. מתוך אתר .Meadows-Frisky