[3] דימוי :22 אוטה וליש, מתוצרתנו, שנות ה-30 לערך )באדיבות ערי וליש(. דימוי :3 אוטה וליש, תנובה אגודה שיתופית בע"מ, תר"ץ )באדיבות ערי וליש(.