[20] דימוי :19 אוטה וליש, תנובה המכשיר הראשי להספקת תוצרת חקלאית במדינה, שנה לא ידועה )באדיבות ערי וליש(. דימוי :20 אוטה וליש, לבן תנובה מזין ומרענן, שנה לא ידועה )באדיבות ערי וליש(.