[13] דימוי :12 אוטה וליש, הלבן של תנובה, שנה לא ידועה )באדיבות ערי וליש(. דימוי :13 אוטה וליש, סמל תנובה הוא ערובה לאיכותה המשובחת של תוצרתה החקלאית, שנות ה-30 )באדיבות ערי וליש(.