[11] דימוי :10 סטודיו מכנר וליש, הוצאת לירה אחת לצרכי מזון, 1936 בקירוב )באדיבות ערי וליש(. דימוי :11 אוטה וליש, יוגורט תנובה מאכל מזין ומבריא, 1959 )באדיבות ערי וליש(.