[9] דימוי :9 אוטה וליש, און ובריאות בשמנת תנובה, ‘דבר לילדים‘ כרך כ"ט, חוברת 17.3.59 ,27 )באדיבות ערי וליש(.