[8] דימוי :8 יוצר לא ידוע )סדר דפוס( ‘אל הצרכן העברי בחיפה!‘, ,1938 מאוסף הארכיון הציוני ).)KRU5406