[7] דימוי :6 יוצר לא ידוע )סדר דפוס(, מי לא יקנה את התוצרת החקלאית הנמכרת ע"י ‘תנובה‘?, תרצ"ז. דימוי :7 יוצר לא ידוע )סדר דפוס(, קול החקלאי העברי אומר, שנות ה-,30 מאוסף הארכיון הציוני ).)KRU533