[5] דימוי :5 אפרים משה ליליין, מהגטו לציון )1902 ,)Von Ghetto nach Zion )תרס"ב(.