[2] דימוי :2 מיכל היימן, שדרות ספרים, ,)Magnetic Heiman Imaging( MHI אנציקלופדיה למדעי המין )מאת ד"ר קוסטלר וד"ר ווילי, כרכים א-ב, ירושלים ,2008 ,)1946 סקנוגרמה: סריקה של ידי האמנית ופניה עם שדרות ספרים בהדפסה דיגיטלית, .72 x 100