[2] דימוי :2 דימוי גזי מצמיד רכיבים שאינם מתיישבים זה עם זה ב‘מתנחלים בבגדי שבת תוקפים ילדים – א-טובא‘.