]8[ דימוי :8 מדפים מרוקנים, המוסד למחקרים פלסטיניים, ביירות, .1982