ג. היחס לארץ ישראל ולתפוצות הגולה בדין ודברים של דובנוב על גישתם של הרצל ואחד העם

כיצד מתבטאות עמדות אלה במסגרת יחסו של דובנוב לציונות ולשאלת מעמדה של ארץ ישראל כמולדתם ההיסטורית של היהודים ? האם הדגש ששם על הצורך בשיקום האוטונומיה היהודית בארצות הגולה הביאו לראות את תפיסתו כמנוגדת לציונות בכל עניין ועניין ? כמו אחד העם והרצל , אף יחסו של דובנוב לשאלה זו נבע מהבנתו את טיבו של העם היהודי , ומניתוח הבעיות הפוקדות אותו על רקע הנסיבות המייחדות אותו בהווה . במסגרת זו ראה את גישת האוטונומיזם התפוצתי שלו כניגוד מוחלט לציונות המדינית של הרצל , אך חש קרבה גדולה לציונות הרוחנית של אחד העם - למרות שמשנתו כוללת , כאמור , אלמנט אזרחי מובהק , אשר גם הרצל הדגישו בחזון המדינה שלו , ואילו אצל אחד העם כלל אינו מפותח . באשר לציונות המדינית , אמר דובנוב , שהיא מכירה בהיות היהודים אומה בעבר הרחוק , וחותרת לעשותם שוב לאומה באמצעות הקמת מדינה ריבונות בעתיד . 224 אך לאור העובדה שהציונות המדינית נולדה בגלל האכזבה מהבטחות האמנציפציה , והוגי הציונות המדינית היו על פי רוב מתבוללים לשעבר , הוא סבר שהם לא הכירו את תולדות העם ואת העוצמות הרוחניות שפעלו בו במציאות הגולה לפני התקופה הנוכחית . על כן...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד