12 מכתב אל המושל הכללי וסגן המושל הכללי של לוב, טריפולי, 23 באפריל ,1942 מאת המפקח הכללי של המשטרה של ממשלת לוב. במכתב זה מאשר המפכ"ל את כליאתם של היהודים בג'אדו.