טבלה 5.5 מעמד מקצועי: נשים יהודיות לוביות לעומת כלל האוכלוסייה