טבלה 5.4 מעמד מקצועי: גברים יהודים לובים לעומת כלל האוכלוסייה