משלחי יד ומעמד תעסוקתי

כמה הערות לפני שנתעמק במשלחי היד הספציפיים שבהם עסקו יהודי לוב בישראל במהלך השנים . ראשית , הסקר מתייחס ליהודי לוב ולכלל האוכלוסייה בגילאים , 75 - 18 כפי שהובאו במפקדי . 1995 - ו 1961 על פי מפקד 80 . 8 , 1961 מכלל הגברים הלובים שחיו בישראל היו מועסקים , ומספר זה גבוה משיעור המועסקים הגברים בכלל האוכלוסייה היהודית באותה שנה 72 . 6 - אחוזים . המצב שונה לגבי נשים . ב 1961 - רק 19 . 2 מהנשים הלוביות היו מועסקות בהשוואה ל 27 . 4 - אחוזים מהנשים המועסקות בכלל האוכלוסייה . נתונים אלה מלמדים שב 1961 - הפער בין הגברים לנשים ממוצא לובי היה גדול מאוד , כמעט פי ארבעה , בעוד שהפער באוכלוסייה הכללית היה קטן יותר , רק פי שניים וחצי . במפקד 1995 השתנתה המגמה באופן דרסטי , וההבדל בין גברים ונשים לובים מחד גיסא לבין כלל האוכלוסייה מאידך גיסא היה כה קטן עד שהיה לא משמעותי . במחקר אחר , לעומת זאת , נמצא הבדל המעמד התעסוקתי ב 1961 - וב 1995 - בין יהודים לובים וכלל האוכלוסייה : " ב 1961 - היה שיעורם של הגברים הלובים השכירים מעל ל 80 - אחוזים , לעומת 70 אחוזים בכלל האוכלוסייה , ואילו שיעור העצמאים בקרבם 17 -...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)