טבלה 5.3 שנות לימוד: נשים יהודיות לוביות לעומת כלל הנשים היהודיות בממוצע הארצי