.31 עולים חדשים מלוב בעלייה לאונייה בטריפולי, 1949