ביבליוגרפיה

כתבי הרמב " ם : בספרים שיש להם מספר מהדורות , הציון בספר מתייחס לזו הנזכרת כאן ראשונה , אלא אם כן צוין אחרת . מלות ההגיון : א . תרגום משה אבן תיבון , מהדורת ח " י רות , ירושלים תשכ " ה . ב . מהדורת ר ' יוסף קאפח , באור מלאכת ההגיון , קרית אונו תשנ " ז . הקדמות הרמב " ם למשנה , מהדורת ר ' יצחק שילת , ירושלים התשנ " ב . פירוש המשנה , מהדורת ר ' יוסף קאפח , ירושלים תשכ " ג - תשכ " ט . איגרות הרמב " ם , מהדורת ר ' יצחק שילת ירושלים תשמ " ז - תשמ " ח . תשובות הרמב " ם , מהדורת יהושע בלאו , א - ד , ירושלים תשי " ח - תשמ " ו . משנה תורה , מהדורת ר ' שבתי פרנקל , ירושלים - בני ברק , תשל " ה - תשס " א . מפרשי ספר המצוות לרמב " ם : מהדורת ר ' שבתי פרנקל , ירושלים - בני ברק התשנ " ה . תרגומי ספר המצוות : א . משה אבן תיבון , מהדורת ר ' חיים העליר , ירושלים תש " ו . ב . ר ' יוסף קאפח , ירושלים תשל " א . תרגומי מורה הנבוכים : א . שמואל אבן תיבון , מהדורת יהודה אבן שמואל , ירושלים תשמ " ז . ב . ר ' יוסף קאפח , ירושלים תשל " ז . ג . מיכאל שורץ , ירושלים תשס " ג . ר ' אברהם בן הרמב " ם : תשובות רבנו אב...  אל הספר
המכון הגבוה לתורה. אוניברסיטת בר-אילן