נספח ה. אוטונומיה והטרונומיה - נקודות ציון בעת החדשה בעקבות דברי הרמב"ם אודות חסידי אומות העולם

בהלכה נודעת בהלכות מלכים , קובע הרמב " ם כי המקיים שבע מצוות בני נח מתוך בחירתו האוטונומית , אינו זוכה לשכרו של זה המקיימן מתוך תודעה הטרונומית : כל המקבל שבע מצות ונזהר לעשותן הרי זה מחסידי אומות העולם , ויש לו חלק לעולם הבא , והוא שיקבל אותן ויעשה אותן מפני שצוה בהן הקב " ה בתורה והודיענו על ידי משה רבינו שבני נח מקודם נצטוו בהן , 518 אבל אם עשאן מפני הכרע הדעת אין זה גר תושב ואינו מחסידי אומות העולם אלא 519 מחכמיהם ( הלכות מלכים ח , יא ) . 520 518 מקור חלקי לדברי הרמב " ם נמצא במשנת רבי אליעזר ( מהדורת ענעלאו , ניו יורק תרצ " ד , פרשה שישית , עמ ' : ( 121 " חסידי אומות העולם , כיון שהן עושין שבע מצוות שנצטוו בני נח עליהן , הן וכל דקדוקיהן הן נקראים חסידים . בד "א כשעושין אותן ואומרין , מכח שצוה אתנו אבינו נח מפי הגבורה אנו עושין ... אבל אם עשו שבע מצוות ואמרו מפי פלוני שמענו , או מדעת עצמן , שכך הדעת מכרעת ... אין לוקחין שכרן אלא בעולם הזה " . אמנם , הרמב " ם , בשונה ממקור זה , תולה את מקור התוקף במשה ולא בנח . וראה נחום רקובר , המשפט כערך אוניברסלי - ' דינים ' ב ' בני נוח ' , ירושל...  אל הספר
המכון הגבוה לתורה. אוניברסיטת בר-אילן