ג. צו התבונה - ר' שמעון שקאפ

ר ' אלחנן וסרמן התייחס לשאלתנו גם בביאורו על ה ' שב שמעתתא ' , ושם הביא דברים שבעל פה מפי רבו , ר ' שמעון שקאפ : 439 אבל צ " ע לדעת הרמב " ן מאיזה טעם אנו מצווין לשמוע לדברי חז " ל ? ועוד קשיא לי טובא , הא סוף סוף גם הרמב " ן ז " ל מודה שמחויבין אנו לקיים דברי חכמים ז " ל , ושהקב " ה צונו לשמוע בקולם , א " כ מה הרויח הרמב " ן אם איסורין דרבנן אינן בכלל לא תסור , הא סוף סוף דאורייתא הוא , יהיה מאיזה טעם שיהיה , וא " כ האיך נקל בספקותיהם ? ודבר זה שאלתי מאת מורי הרה " ג ר ' שמעון הכהן שליט "א והשיב לי , דלדעת הרמב " ן ז " ל מה שאנו צריכין לקיים דברי חז " ל הוא מן הסברא , דהא כל מה שאסרו חכמים הלא היה להם טעם מספיק על זה , וא " כ מן הטעם הזה בעצמו אנו מוזהרין שלא לעבור על איסורן , אלא שהטעם הזה אינו מספיק 438 ראה עוד רסיסי לילה , אות נב : " כמ " ש בב " ב ( י " ב א ' ) חכם עדיף מנביא וע "ש ברמב " ן דהוא השגת רוח הקודש . והיינו רוח מקודש העליון חכמה עילאה שמשפיע לחכמה תתאה " . שם , אות נו : " ואף שהנבואה הוא גילוי מפורש מראות ה ' יותר מהשגת החכמים מ " מ אמרו בב " ב י " ב א ' דחכם עדיף מנביא...  אל הספר
המכון הגבוה לתורה. אוניברסיטת בר-אילן