א. רוח האומה - הראי"ה קוק

שיטת הראי " ה קוק הרב קוק מקבל את היסוד שהתבאר לעיל , בדבר קבלת האומה כיסוד דברי סופרים , והוא מעניק לקבלה זו משמעות מטאפיזית - גילוי רוחה האלהי של האומה . הראי " ה נוגע בשאלתנו במסגרת הדיון בשורשיה של הכפירה בתורה שבעל פה . לדעתו , כפירה זו נובעת מטעות בסיסית בהבנת מרכז הכובד של תורה שבעל פה . הרב קוק מחדש כי תוקפה וסמכותה של ההלכה אינם נשענים בהכרח על גדולתם של חז " ל , אף שגדולה זו היא אמת כשלעצמה , אלא על " קבלת האומה לדורותיה בדרכי חייה " : 414 תדע שהרי אנחנו מקיימים באהבה מנהגי ישראל שאנו יודעים שלא נצטוינו בהם ע " פ שום נבואה , והכל מפני חבתה של אומתנו , אהבתה וכבודה החביב עלינו , בחבה של קדושה אלהית עליונה . וכן כל מצות חכמים שאנו מקיימים , היסוד העקרי שלהן היא קבלת הגוי כולו , שהיא כבוד האומה והשפעתה ההיסתורית הניצחית האלהית החביבה , שכל מה שהיא יותר מתעתקת היא יותר מתחבבת ומתגלה בתוכה יותר הרצון והצביון הכללי של 413 לתאוריות שונות בדבר מקור הסמכות של התורה עצמה ראה להלן הערה . 455 414 אדר היקר , עמ ' לט . האומה בכללה 415 ואע " ג דאסמכנהו רבנן על לא תסור , מ "מ היסוד הברור הוא...  אל הספר
המכון הגבוה לתורה. אוניברסיטת בר-אילן