ה. "נאמר למשה בסיני שיקבלו עליהם מצות בית דין הגדול"

בהגנתו על בעל הלכות גדולות , מסביר הרמב " ן כיצד אפשר לראות את המצוות מדרבנן כנתונות מסיני : ועוד שכיון שנאמר למשה בסיני שיקבלו עליהם ישראל מצות ב " ד הגדול ובאו הם ותקנו את אלו כבר נאמרו כלם למשה בסיני אין הפרש ביניהם באמירתם סיני אלא שזה בפרט וזה בכלל . וכבר הראית לדעת מדברי הרב שהחכמים דורשים במצות העתידות להתחדש שקבלו אותן עליהם בסיני , כאותה שהזכיר מפרק שבועת הדיינין ( לט א ) וכן מצינו כשהשביע משה את ישראל אמר להם הוו יודעים שלא על דעתכם אני משביע אתכם אלא על דעתי ועל דעת המקום שנ ' ולא אתכם לבדכם אנכי כורת את הברית הזאת ואת האלה הזאת אין לי אלא מצות שנצטוו בסיני מצות העתידות להתחדש כגון מקרא מגילה מנין , כלומר מנין שהשביען משה עליהן על דעת המקום ועל דעתו ת " ל קיימו וקבלו היהודים עליהם ועל זרעם קיימו מה שקבלו עליהם כבר . הרי זה דבר מפורש להם שקריאת מגלה מקובלת מסיני 390 ונכרת עליה ברית כשאר המצות ובאה בה שבועה על דעת משה ועל דעת המקום אם כן למה לא יאמרו עליה ועל כיוצא בה נאמרו למשה בסיני . ואם לא יהיה הברית אשר נאמר בה בסיני אלא שיאמינו בכל מצוה שיסדרו אותם החכמים והנביאים אחרי כ...  אל הספר
המכון הגבוה לתורה. אוניברסיטת בר-אילן