ג. "לפי שהורשו מאתו ית' מפי הקבלה לתקן ולסדר"

אפשרות נוספת למצוא בדברי הרמב " ן מקור לסמכותם של חכמים היא בדבריו הבאים : " אבל אנו עם דעתנו שאין בהם זכר בלאו הזה , מ " מ הוא מנהג חכמים לומר כלשון הזה לפי שהורשו מאתו ית ' מפי הקבלה לתקן ולסדר " ( עמ ' יט ) . ולכאורה למדנו כאן על קבלה ומסורת בדבר רשות שניתנה לחכמים לתקן ולסדר . 381 וכדברי המבי " ט ( קרית ספר שם ) : אלא שנראה מדבריו כי מפי הקבלה הורשו מאתו ית ' לתקן ולסדר והם דורשים בזה רמזים כמו מה שדרשו בענין מגילה וחנוכה וא " כ מה שהעלו שפסוק ושמרתם את משמרתי עשו משמרת למשמרתי הוא אסמכתא בעלמא רוצה לומר דדינא 380 דרוש שנים עשר , עמ ' ריב - ריג , ודרוש שביעי , עמ ' קטו , קיז - קיח . 381 בדברי הרמב " ם בהקדמתו למשנה תורה אכן מצאנו קיומה של קבלה כזו : " גם יתבאר מהם דברים שגזרו חכמים ונביאים שבכל דור ודור לעשות סייג לתורה כמו ששמעו ממשה בפירוש . שנאמר ושמרתם את משמרתי עשו משמרת למשמרתי " . וכן בהקדמה לפירוש המשנה : " והחלק הרביעי הם הדינים אשר תקנום הנביאים והחכמים בכל דור ודור על דרך הסיג והגדר לתורה והם אשר צוה ה ' לתקנם במאמר כללי , והוא אמרו ושמרתם את משמרתי , ובאה הקבלה עשו משמר...  אל הספר
המכון הגבוה לתורה. אוניברסיטת בר-אילן