פרק ו: "ומי אדון לנו אם לא אבינו שבשמים"? - מקור סמכותם של חכמים לדעת הרמב"ן

כפי שראינו לעיל , חולק הרמב " ן על הרמב " ם , וסבור שאין הלאו " לא תסור" מתייחס לתחום החקיקה המחודשת של חכמים : " אבל הדבר הברור המנוקה מכל שבוש הוא שנודיע שאין הלאו הזה לא תסור אלא במה שאמרו בפירושי התורה … אבל הגזרות והתקנות שגזרו חכמים למשמרת התורה אין להם בלאו הזה אלא סמך בעלמא ואין להם דין המראה כלל " ( עמ ' טז - יז ) . מאחר שכן , מתעוררת השאלה : אם הלאו " לא תסור " איננו כולל מצוות דרבנן , מהו מקור החיוב לקיים מצוות אלו לדעת הרמב " ן ? 366 ואם אין לדברי חכמים כאן זהות בין השכל להתגלות אלא בין השכל לאמת . ועוד , הלא גם אחר עידן המחלוקת , דברי חכמים תורה הם . וראה גם הערתו של אבי שגיא , ' עיון בשני מודלים של מושג האמת ההלכתית ומשמעותם ' , הגיון א ( תשמ " ט ) , עמ ' . 79 364 חולשת הסברה האנושית היא זו שגורמת למחלוקת ( הקדמה למשנה , עמ ' מא ) . היא גם מסבירה מדוע בית דין מאוחר יכול לסתור דברי בית דין שקדם לו במה שנלמד באחת מן המידות ( ממרים ב , א ) , שהרי המידות שהתורה נדרשת בהן הן היקשים ניצוחיים ( דיאלקטיים ) שאינם מביאים לתשובה חד משמעית ( שלום רוזנברג , לא בשמים היא , עמ ' . ( 66...  אל הספר
המכון הגבוה לתורה. אוניברסיטת בר-אילן