ב. חידושי חכמים כהתגלות מתמדת - ספר הכוזרי

אפשרות נוספת 338 שעמדה לפני הרמב " ם היא לראות את פעולתם של חכמים כהמשך ההתגלות . 339 נדגים גישה זו באמצעות שיטתו של רבי יהודה הלוי : 340 אמר החבר : תורתנו קשורה בהלכה למשה מסיני או מן המקום אשר יבחר ה ' , כי מציון תצא תורה ודבר ה ' מירושלים במעמד שופטים ושוטרים וכהנים וסנהדרים , ואנחנו מצווים שנשמע אמונה עד בא השמש " ) . וכבר העיר ר " י שילת שאף הרמב " ם עצמו השתמש בלשון אמונה במובן זה , באיגרתו ( העברית ) אל חכמי מונטפשליר על גזירת הכוכבים , וזה לשונו : " וצריך לבעל דעה לחלק בדעתו ובמחשבתו כל הדברים שהוא מאמין בהם ויאמר זה האמנתי בו מפני הקבלה וזה האמנתי בו מפני ההרגשה וזה האמנתי בו מפני הדעה " ( אגרות הרמב " ם , כרך ב , עמ ' תעט , והערה לשורה . ( 1 על פי דברים אלו , דברי הרמב " ם בתחילת ספר המדע : " מצות עשה לידע שיש שם מצוי ראשון " , זהים לגמרי עם דבריו בספר המצוות מ " ע א : " להאמין האלהות " ואין כאן שתי בחינות במצוות האמונה ( ושלא כדברי הרב יוסף דב הלוי סולובייצ ' יק , על התשובה - דברים שבעל פה , תשנ " ה , עמ ' 195 ואילך ) . בעניין זה ראה עוד : ר "ח הלר , ספר המצוות לרמב " ם , מצ...  אל הספר
המכון הגבוה לתורה. אוניברסיטת בר-אילן