ב. היחס בין ערעורו של זקן ממרא לבין כפירתם של הצדוקים והקראים

מלבד הלכת זקן ממרא , המתייחסת לחולק על פרט מסוים בדברי חכמים , קיים סוג נוסף של ערעור על חכמים , והוא הכפירה הכללית באמתות תורה שבעל פה , כדוגמת כפירתם של הצדוקים והקראים . ויש לתת את הדעת על טיב היחס בין שני הסוגים . המעיין בדברי הרמב " ן יראה , כי במשפט קצר הנראה כהערת אגב הוא חולק על אחד החידושים המרכזיים של הרמב " ם בנוגע ליחס שבין הכופר בתורה שבעל פה לבין זקן ממרא . ומכאן תוצאות להבנת ההבדל ביניהם בהבנת יסוד כוחם של חכמים . 264 לדעת הרמב " ם זקן ממרא מערער על סמכות חכמים , לדעת הרמב "ן הוא חולק על התורה הרמב " ם מבחין באופן חד , בהגדרה ובדין , בין זקן ממרא לבין הכופר בתורה שבעל פה : בהלכות ממרים ( ג , א - ד ) מבואר , כי אין דין זקן ממרא אמור אלא בחכם מחכמי ישראל , החולק על חבריו החכמים . אבל הכופר בתורה שבעל פה , כצדוק ובוודאי אינו עובר בעשה ולא תעשה ( וכך כתב ר ' אלחנן וסרמן , דברי סופרים , אות לה ) . ולשיטת הרמב " ם , אם נאמר שעובר שלא בדרך המראה , אז ייתכן חידושו של המנחת חינוך . ( ומכל מקום אין זה מוכרח - עיין דברי סופרים , שם , אות לו ) . כל זאת ביחס ללאו , אולם ביחס לעשה , מ...  אל הספר
המכון הגבוה לתורה. אוניברסיטת בר-אילן