א. היקפו של "לא תסור" - הרמב"ם והרמב"ן

בהלכות ממרים ( א , א - ב ) מחלק הרמב " ם את התורה שבעל פה לשלוש קטגוריות הלכתיות , ואגב כך הוא דורש פסוק מספר דברים ( יז , יא ) , 204 המלמד על חובת הציות בכל אחת מהן : 205 בית דין הגדול שבירושלים הם עיקר תורה שבעל פה , והם עמוד ההוראה ומהם חק ומשפט יוצא לכל ישראל , ועליהם הבטיחה תורה שנ ' על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה זו מצות עשה . 206 וכל המאמין במשה רבינו ובתורתו חייב לסמוך מעשה הדת אליהם ולהשען עליהן . כל מי שאינו עושה בהוראתן עובר בלא תעשה שנ ' לא תסור מכל הדבר אשר יגידו לך . 207 ואין לוקין על לאו זה מפני שניתן 204 דרשה זו לפסוק לא נמצאת בשלמותה במקורות שלפנינו , ואפשר שהרמב " ם איחד מספר מקורות ובנה מהם מדרש הלכה שלם לפסוק זה . להלן ננסה להציע מקורות לחלקי הדרשה השונים . להרחבת העיון במקורותיו של הרמב " ם ראה נספח ג . 205 מקומות נוספים שבהם דן הרמב " ם בסמכות חכמים : ספר המצוות שורש א , עשה קעד ; לא תעשה שיב ( וכן במניין הקצר ); הקדמה למשנה תורה ; פירוש המשנה , סנהדרין יא , ב - ג ואבות א , ג . 206 ספרי דברים קנד : " ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה , מצות עשה " , וה...  אל הספר
המכון הגבוה לתורה. אוניברסיטת בר-אילן