ב. מתן תורה ובריאת העולם

דעתו של הרמב " ם בדבר חד פעמיותה של ההתגלות בסיני , מקבילה להשקפתו בדבר חד פעמיותה של הבריאה , 156 והתנגדותו לשיטת החידוש המתמיד : ובזה חולקים המדברים לפי ששמעתים אומרים שהרצון בכל דבר בעת אחר עת תמיד . 157 ולא כן נאמין אנחנו . אלא הרצון היה בששת ימי בראשית , והדברים כולם נמשכים על טבעיהם תמיד 158 כמו שאמר " מה שהיה הוא שיהיה " , " ואשר להיות כבר היה " , " אין כל חדש תחת השמש " ומפני זה הוצרכו החכמים לומר שכל המופתים היוצאים ממנהגו של עולם אשר היו ואשר ומיעוט וריבוי - שבועות לז ע " ב ) . ובעיקר העניין , " מפי דעתם " בדברי הרמב "ם שם הוא ניגוד למסורת הרצופה שהיא הקטגוריה הקודמת , ואין להעמיס על ביטוי זה יותר . וראה שו " ת ר ' אברהם בן הרמב " ם בדבריו של ר ' דניאל הבבלי : " וכן מאמרו [ של הרמב " ם ] ז " ל בשרש השני , כי אין ראוי למנות כל דבר שנלמד בי "ג מדות שהתורה נדרשת בהן , או ברבוי , ואף כי הוא ז " ל לא ירחיק , כי י " ג מדות הל " מ , ושאר היוצא מדרכיהם הל " מ " ( שו " ת מעשה נסים , תחילת סימן א ) . 155 עיין הנשקה , תפיסת ההלכה , עמ ' , 135 הערות . 90 - 89 156 על ההקבלה בין בריאת העול...  אל הספר
המכון הגבוה לתורה. אוניברסיטת בר-אילן