ד. מידת הוודאות של הדרשה

הפסוק , 103 היינו , " גופיה דקרא " 104 או " פשטיה דקרא " . 105 גם הנלמד מריבויים 103 הפרשנות האלגורית של הרמב " ם במורה הנבוכים איננה סותרת הבנה זו , שכן פרשנות זו היא כוונתו האמתית והיחידה של הכתוב . מלבד זאת , לדעת הרמב "ם תיתכן אלגוריה רק בסיפורים ובמשלים ולא במצוות , שכך כתב : " ועיקר הדברים ככה הן שהתורה הזאת אין חוקיה ומשפטיה משתנים לעולם ולעולמי עולמים ואין מוסיפין עליהן ולא גורעין מהן וכל המוסיף או גורע או שגלה פנים בתורה והוציא הדברים של מצות מפשוטן הרי זה בודאי רשע ואפיקורוס " ( הלכות מלכים יא , ג ) . 104 " גופיה דקרא " נזכר ( גם במקור הערבי ) בספר המצוות לא תעשה מה : " שהזהירנו מעשות שרט בבשרנו כמו שיעשו עובדי ע " ז והוא אמרו ית ' ' לא תתגודדו ' ... וכבר התבאר בגמרא יבמות כי גופיה דקרא לא תתגודדו לא תעשו חבורה ... והנה אמרו שבכלל לאו זה גם כן האזהרה מחלוק בתי דיני העיר במנהגיהם וחילוף הקבוצים ואמרו לא תתגדדו לא תעשו אגודות אגודות . אבל גופיה דקרא הנה הוא כמו שבארו ואמרו לא תעשו חבורה על מת וזה הוא כמו דרש " ( ועיין הלכות עבודה זרה פרק יב הלכות יג , יד ) . המונח נזכר גם בלא ת...  אל הספר
המכון הגבוה לתורה. אוניברסיטת בר-אילן