ג. מדרש ההלכה: אנלוגיה או אינדוקציה?

בהתחשב בדבריו של הלברטל , אך באופן שונה במעט , מבאר מיכאל אברהם : לדעת הרמב " ן , מדרש ההלכה מבוסס על אינדוקציה . היינו , הבנת הפרט המופיע בכתוב כדוגמה לעיקרון כללי כך שלמעשה הדרשה חושפת את העיקרון לבין " דבר מחודש שאינו כתוב בתורה כגון בתו מאנוסתו " ( עמ ' לז ) . אולם נראה שאין הוא מסכים לחילוק זה , והוא מפרש שלדעת הרמב " ם , גם כאשר המדרש מפרש דין תורה , תוקפו הוא דרבנן בלבד ( עיין עמ ' לב , שורות . ( 8 - 6 79 זמן קצר לפני הדפסת החיבור הגיע לידינו ספרו של משה הלברטל : על דרך האמת - הרמב " ן ויצירתה של מסורת , ירושלים תשס " ו , ובו פיתוח והרחבה של הדיון בשיטותיהם של הרמב " ם והרמב " ן ( פרק א , עמ ' . ( 76 - 21 לא נוכל להתייחס לדברים באופן מפורט . אך נעיר כי בנקודה הנוכחית , מצביע הלברטל על כך שבדברי הרמב " ן עצמם קיים גם כיוון מרוכך יותר , ולפיו אכן קיימת משמעות הקודמת לפירוש . לפי דבריו , הכיוונים השונים הקיימים בדברי הרמב " ן , באו לידי ביטוי בדבריהם של הריטב " א וספר החינוך . הריטב " א קורא את דברי הרמב "ן קריאה חזקה , שעל פיה משמעות הטקסט נקבעת למפרע על פי דעתם של חכמים , ואילו ב...  אל הספר
המכון הגבוה לתורה. אוניברסיטת בר-אילן