ב. מדרש ההלכה: כללי היסק או כללי פרשנות?

לדעת משה הלברטל , נחלקו הרמב " ם והרמב " ן בשאלה האם י " ג המידות הן כללי היסק או כללי פרשנות . לדעת הרמב " ם , הגרעין הקשה של ההלכה הוא התורה ופירושה המקובל . עליו אין מחלוקת ומעמדו - דאורייתא . מדרשי ההלכה המחודשים הם " ענפים מן השורשים " , כלומר , כללי היסק , המוציאים דינים מן התלמוד שההלכה היא מדרבנן , הוא מכנה את מדרשי ההלכה ' אסמכתא ' ) . אולם הערנו מספר פעמים שכאשר מקורה של הדרשה בקבלה , אין זו אסמכתא לדעת הרמב " ם . 70 משה הלברטל , ' ספר המצוות לרמב " ם , הארכיטקטורה של ההלכה והתיאוריה הפרשנית שלה ' , תרביץ נט ( תש " ן ) , עמ ' . 481 - 457 את ההבדל בין היסק לפרשנות הוא מדגים כך : נניח שיש חוק האומר : כלי רכב לא ייכנסו לגן ציבורי . האם גם אופניים בכלל ? זו שאלה מתחום הפרשנות , היינו , מהי משמעות הביטוי ' כלי רכב ' . לעומת זאת , השאלה : האם מותר לכלי רכב להיכנס לחצר בית ספר ? היא שאלה מתחום ההיסק . כלומר , האם כשם שהחוק אוסר כניסת כלי רכב לגן ציבורי כדי להגן על הילדים , כך הדין גם בבית ספר ? ( עמ ' . ( 468 71 הסבר זה עשוי לתרץ את קושיית הרמב " ן ( עמ ' לב ) על הרמב " ם : אם נלמד ...  אל הספר
המכון הגבוה לתורה. אוניברסיטת בר-אילן