ב. מדרש ההלכה: מסורת וחידוש

מגמת דיונם של הרמב " ם והרמב " ן בשורש השני היא הלכתית . עם זאת , מתוך דבריהם מתבררת דעתם בשאלה הקלאסית בדבר היחס בין המדרש ובין המסורת : האם מדרש ההלכה הוא " מדרש יוצר " או " מדרש מקיים " ? לדעת 46 בעיה זו נידונה כבר אצל חכמים ראשונים , והעיון בה אינו פוסק ( ראה לדוגמה , ' ים של שלמה ' , בבא קמא פרק שמיני אות א . המהרש " ל סבור שחכמים דרשו מדעתם ש " עין תחת עין " - משמעו ממון , מפני שהדרשות לבדן מספיקות גם בלא קבלה . והוא חולק על הרמב " ם וראב " ע הסבורים שהיתה זו קבלה ביד חכמים והדרשות באו רק להראות זאת ) . אחד הצמתים החשובים בסוגיה זו הוא הוויכוח בין ר ' יצחק אייזיק הלוי , המאריך להוכיח שהמדרשים מקיימים הלכה הידועה במסורת , לבין המלבי " ם הסבור שמקורה הראשוני של ההלכה הוא מדרש הכתוב ( דורות הראשונים , ברלין - וינא תרפ " ג , חלק ראשון , כרך חמישי , פרק ז ואילך ) . בדור האחרון תמך רי " ן אפשטיין בשיטת המדרש המקיים ( ראה למשל מבואות לספרות התנאים , ירושלים תשי " ז , עמ ' , ( 511 ולעומתו , אימץ חנוך אלבק את העמדה הסבורה שהמדרש גם יוצר ( ' ההלכות והדרשות ' , ספר היובל לאלכסנדר מארכס , ני...  אל הספר
המכון הגבוה לתורה. אוניברסיטת בר-אילן