א. מעמדו ההלכתי של המדרש היוצר - דאורייתא או דרבנן?

הרמב "ם לדעת הרמב " ם קיימים שני סוגים של מדרשי הלכה : הסוג הראשון הוא מדרש הלכה שמטרתו להביא ראיה על פירוש המקובל ממשה רבינו לכתוב . על פירוש זה לא תיתכן מחלוקת , כפי שלא תיתכן לדעת הרמב " ם מחלוקת על המסורת בכלל . מגמת המדרש איננה להסיק דין חדש , אלא לגלות בכתוב את שורשיה של מסורת פרשנית זו , שכן " מחכמת הכתוב 33 כפי שהסביר הרמב " ם בהקדמה לפירוש המשנה ( עמ ' לח ) , אין מחלוקת על הפירוש המקובל , אולם תיתכן מחלוקת בין דרכי מדרש שונות על האופן שבו יש לחשוף את " ההוראה המצויה בכתוב לזה הפירוש המקובל " . לדוגמה : מעולם לא הסתפקו חכמים בכך ש " פרי עץ הדר " הוא אתרוג , אך נחלקו על הרמז לכך בכתוב , האם " הדר באילנו משנה לשנה " , או " פרי הדר על כל מים " , או " עץ שטעם עצו ופריו שוים " ( ראה סוכה לה ע " א ) . מדברי הרמב " ם עולה שמתוך קיומה של מחלוקת בדרכי הדרשות , לא נוכל להוכיח דבר על סוג המדרש - יוצר או מקיים . זאת נוכל לדעת רק מתוך מציאותה של מסורת או העדרה ביחס לפירוש זה . 34 " דברי הקבלה אין בהן מחלוקת לעולם וכל דבר שתמצא בו מחלוקת בידוע שאינו קבלה ממשה רבינו " ( הלכות ממרים א , ג ) . ...  אל הספר
המכון הגבוה לתורה. אוניברסיטת בר-אילן