המחלוקת בתפיסת התורה: חוקה מאת ה' או רצון ה'?

על פי הסברו של דוד הנשקה , שורת המחלוקות בין הרמב " ם לבין הרמב "ן נובעת משורש אחד , והוא תפיסת המושג " תורה " . לדעת הרמב " ם התורה היא חוקה מאת ה ' . לדעת הרמב " ן היא ביטוי של רצון ה ' . הרמב " ם מסתכל בתורה באספקלריה משפטית . התורה היא ספר החוקים של עם ישראל . אמנם , בשונה ממערכות חוק אחרות , התורה איננה מכוונת להיישרת הגוף בלבד אלא גם להיישרת הנפש , אך אין היא מאבדת את אופיה כמשפט , שספר החוקים הכתוב הוא מסמך היסוד שלו . ביטויים אחרים של רצון ה ' , כהלכה למשה מסיני או דברי הנביאים , אף שאין ספק במקורם האלהי , אינם נחשבים דאורייתא מכיוון שלא נכתבו בספר החוקים . 17 בכך עוסק רובו הגדול של השורש השני ונרחיב בכך בחלק ב . 18 עמ ' מז - מח וכן בהמשך . 19 בכך עוסק חלק גדול מן השורש הראשון ( עמ ' י - יט ועוד ) ונרחיב בכך בחלק ג . 20 תפיסת ההלכה , עמ ' . 137 - 134 21 מורה הנבוכים ב , מ ; ג , כז . תפיסה רציונלית - משפטית זו של הרמב " ם , המביט בתורה מתוך אספקלריה של שאר מערכות חוק , זרה היא לרמב " ן . הרמב " ן איננו רואה בתורה ספר חוקים , מערכת משפטית המכוונת לתיקון הגוף והנפש בלבד , כי אם הת...  אל הספר
המכון הגבוה לתורה. אוניברסיטת בר-אילן