דעת הרמב"ן

כפי שעולה מתרשים , 2 ההיקף של המושג " דאורייתא " אצל הרמב " ן רחב הרבה יותר מאשר אצל הרמב " ם . כך , הלכה למשה מסיני מאת ה ' היא דאורייתא : וכן מה שאמר הרב שאפילו מה שהוא הלכה למשה מסיני נקרא מדברי סופרים , כלומר מדרבנן , אינו כן . וכבר למדתי שספק הלכה למשה מסיני לחומרא כדברי תורה ... אין בין הלכה למקראות שבתורה שום הפרש אצלנו ( השגות לספר המצוות עמ ' מה - מו ) . הכתוב בתורה " ( שם , עמ ' . 132 וראה לקמן הערה . ( 194 מן ההיבט ההיסטורי אפשר שהדגשת ההבחנה בין התורה לבין הנביאים מכוונת כנגד הקראים הרואים בנביאים ובכתובים מקור שווה תוקף לתורה . 15 הרחבת הדברים להלן בחלק ג . 16 וכן שם עמ ' טז : " אבל ההלכה למשה מסיני תורה היא כמו שדרשו תורותי שתי תורות אחת שבכתב ואחת שבעל פה " . אין ספק שהרמב " ם והרמב " ן הבינו את המונח ' הלכה למשה מסיני ' במשמעות היסטורית . היינו , הלכה שהגיעתנו במסורת ממשה רבנו . המחקר הביקורתי מראשיתו התקשה , בדרך כלל , לקבל את המשמעות ההיסטורית , וביאר שכוונת התנאים שהשתמשו במונח זה היא לציין את וודאותה של ההלכה " כאילו היתה מסורה מסיני " ( ר ' נחמן קרוכמל , ר' זכריה פ...  אל הספר
המכון הגבוה לתורה. אוניברסיטת בר-אילן