חלק א: הקטגוריות "דאורייתא" ו"דרבנן"

בחלק זה תוצג סקירה כללית של שיטותיהם של הרמב " ם והרמב " ן בדבר התחלקותם של מקורות תורה שבעל פה בין הקטגוריות " דאורייתא " ו " דרבנן " . המקורות הנידונים הם : הלכה למשה מסיני , דברי נביאים , מדרש הלכה ודברי סופרים . תמונה כללית של ההבדלים מוצגת בתרשימים שבעמוד הבא . מתחת לכל אחד ממקורות תורה שבעל פה , מצוין הפסוק המלמד על חובת הציות כלפיו . סוגיית הסמכות תידון בהרחבה בחלק השלישי . שיטת הרמב " ן מבוארת בהרחבה ובבהירות בהשגותיו לספר המצוות . לעומת זאת , פרשנות דעת הרמב " ם נתקלת בקשיים ונתונה במחלוקות מימי מפרשיו הראשונים ועד ימינו . בהצגת דעת הרמב " ם נלך בעקבות הבנתו של הרמב " ן , וכדרך שנקטו בה חלק מן האחרונים . 7 להשערות בדבר דרך היווצרותה של ההבחנה בין דאורייתא לדרבנן , ראה נספח א . 8 בעיקר בשורשים א , ב , עמ ' א - נא . מראי המקומות לדברי הרמב " ן , ללא ציון נוסף , מתייחסים לספר המצוות להרמב " ם עם השגות הרמב " ן , מהדורת שעוועל , ירושלים תשמ " א . 9 הסקירה שלפנינו מבוססת על מסקנותיו של דוד הנשקה במאמריו הבאים : ' יסודו המשפטי של המושג " אומה " : בין הרמב " ם לרמב " ן ' , שנתון המשפ...  אל הספר
המכון הגבוה לתורה. אוניברסיטת בר-אילן