(ב) מתוך: דמיון מוסרי דייויד ברומוויץ'

David Bromwich , Moral Imagination ; Essays ) Princeton and . 7 Oxford : Princeton University Press , 2014 ( , pp . xii - xiii , xvii , xx - xxii , 3 - 8 , 17 , 18 - 19 , 20 - 21 , 26 - 27 , 29 , 32 , 38 - 39 , 287 - 288 , ; 289 - 290 , 291 - 292 , 292 - 302 , 303 תרגום : יואב רינון .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד