הקדמה - הלן תומס

ותורת הספרות . עובדה זו נובעת , בין השאר , מטשטוש הגבולות הגובר בין הדיסציפלינות האקדמיות , שהחל באמצע שנות השמונים לערך בתגובה למה שכונה " סדרה של משברים בייצוג ” ( . ( 1990 , Boyne and Rattansi אולם עניין חדש זה קשור אולי גם לעובדה שמרבית המחברים והעורכים שהוזכרו לעיל התמחו בשתי דיסציפלינות , שאחת מהן היא מחול . חקר המחול כשיטה לתנועה משמעותי בזכות עצמו , מנקודת מבט פורמליסטית ( אסתטית ) או הקשרית , מדובר בתחום מחקר חדש יחסית לדיסציפלינות האקדמיות המבוססות יותר , כדוגמת הסוציולוגיה וחקר התרבות . אולם גבולות חקר המחול הולכים ונשחקים גם הם , בהשפעת האתגרים שההגות הפמיניסטית , המודרניסטית והפוסט – סטרוקטורליסטית מציבות בפני אחדות התיאוריה והשיטה . חקר המחול מן הזמן האחרון מושפע באופן הולך וגובר מהתנודות ומהטלטלות שאירעו בדיסציפלינות אחרות . שאלת הגוף בזיקה לנושאים הנוגעים לייצוג ולשונות נעשתה תחום עניין מרכזי לכמה כותבים בתחום " חקר המחול ” ( לדוגמה , ; 1998 , 2014 , Burt ; 1995 , 1993 , Franko , Cooper Albright ; 2001 , 1996 a , Morris ; 1995 , Koritz ; 1995 , Daly . ( 2001 , Briginsha...  אל הספר
הוצאת אסיה