מפתח מקורות

מדרשי הלכה מדרש תנאים לדברים עמ ' 460 9 עמ ' 266 56 עמ ' , 60 אות ב 264 ספרא קדושים פרשה י 264 בהר פרשה ו 322 ספרי דברים פיסקא מח , עמ ' 388 112 פיסקא נד , עמ ' 266 122 פיסקא קטז , עמ ' 310 174 עמ ' 312 310 175 פיסקא רסג , עמ ' 540 285 תלמוד ירושלמי ברכות פ " ט ה " ב , יד ע " א 278 ה " ה , יד ע " ד 390 388 פאה פ " א ה " א , טו ע " ב 37 36 פ " ב ה " ו , יז ע " א 277 פ " ה ה " ד , יט ע " א 40 פ " ז ה " ה , כ ע " ג 282 בכורים פ " ג ה " ג , סה ע " ד 56 תענית פ " א ה " א , סג ע " ד 372 382 - 380 388 ה " ג , סד ע " ב 278 מגילה פ " ג ה " א , עד ע " א 38 חגיגה פ " א ה " ח , עו ע " ד 277  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה