מפתח לחיבורים מהספרות הרבנית

אבות דרבי נתן — מהדורת ש " ז שכטר , בתוספת " אקדמות מילין " , מאת מנחם קיסטר , ניו יורק וירושלים תשנ " ז . אבן האזל [ על הרמב " ם ] — ר ' איסר זלמן בן ברוך פרץ מלצר , ירושלים תשל " ח . אבן העזר [ ראב " ן ] — ר ' אליעזר בן נתן , מהד ' שלמה ז ' ארנרייך , ניו יורק תשי " ח . אברהם מן ההר על מסכת יבמות — ר ' אברהם מן ההר על מסכת יבמות , מהד ' אביגדור אריאלי , ירושלים תש " ס . אגרות הרמ " ה — לקט אגרות על פסקי הרמב " ם בעניני מסכת סנהדרין מתוך ספר אגרות הרמ " ה ( כתאב אל רסאייל ) — ר ' מאיר בן טודרוס הלוי אבלעפיה , ירושלים תש " ס . אגרות הרמב " ם — ר ' משה בן מימון , מהד ' ר ' יוסף קאפח , ירושלים תשנ " ד . אהבת אברהם — ר ' אברהם מרדכי בן יהודה אריה אלברט , אשדוד תשס " ג . אהבת חסד — ר ' ישראל מאיר בן אריה זאב הכהן מראדין , ירושלים תש " ע . אוצר הגאונים — בנימין מנשה לוין , א - יג , חיפה וירושלים תרפ " ח - תש " ג . אור החיים על התורה — ר ' חיים בן עטר , א - ו , ירושלים תשס " ח - תשס " ט . אור זרוע — ר ' יצחק בן משה [ מוינה ] , א - ב , זיטומיר תרכ " ב - תר " ן ; ג - ד [ ירושלים תשנ " ז ] . אור...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה