4 ENA 1628.3 ר' יחיא בן יוסף צאלח (מהרי"ץ)

נושאי התשובות שתי התשובות עוסקות בסירכא של אומא שנדבקה לצלעות . לאחר שנבדקה הריאה ולא בצבצה , המשיב חתך את האומא ומצא בה מחט כנגד הסירכא . התשובות מופיעות בשינויי נוסח בשו " ת " פעלת צדיק " . נראה שהנוסח בכתב היד שלפנינו הוא קיצורו של הנוסח המלא ונכתב לשם פרסום נוסח מקוצר של התשובות . מקום כתיבה וזמן : עברית ; כתיבה תימנית ; המאה הי " ח – ראשית המאה הי " ט [?] חומר ומצב השתמרות : נייר ; קטוע ; דף אחד [ דו צדדי ]; 22 - 19 שו ' . מידות הנייר : ; 9 . 5 x 12 מידות הכתוב : : 7 . 5 x 9 . 5 שוליים : עליונים ; 1 תחתונים ; 1 . 5 - 1 פנימיים ; 0 . 2 חיצוניים . 1 . 3 - 1 הערות תוכן : נראה שהתשובה נכתבה מלכתחילה על נייר קרוע . אחרת לא ניתן להסביר שלמרות הקרע בנייר , הקריאה היא רציפה והמעבר משורה לשורה נעשה באופן רציף , למרות שהמילים אינן תמיד שלימות אלא ממשיכות לשורה שלאחריה . עובדה זו מעידה בהכרח על דרך הכתיבה ועל המחסור בנייר . על המשיב : ר ' יחיא צאלח , חי בתימן משנת תע " ה עד שנת תקס " ה ( . ( 1805 - 1715 סמכותו בהלכה היתה גדולה בצנעא וביתר ערי תימן . גם מהודו הרחוקה פנו אליו בשאלות הלכתיות . ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה