3 ENA 3209.5 + 3210.4-5 ר' יעקב הכהן משגוביא [?]

נושאי התשובה לפנינו קטע מחיבור שטיבו לא התברר , שכולל ג ' עניינים : א – פירוש על מסכת כתובות ח ע " ב . ב – פירוש קבלי לצורת האות ס ' . ג – חלק מתשובה לשואל שהתקשה בפירוש הגמרא בקידושין לא ע " ב . מקום כתיבה וזמן : עברית ; כתיבה מזרחית ספרדית ; המאות הי " ג - הי " ד . חומר ומצב השתמרות : נייר ; שלושה דפים [ דו צדדי ]; קטועים ונקובים ; א : א 21 – שו ' , א : ב 20 – שו ' ; ב : א - ב : ב 19 – שו ' ; ג : א - ג : ב 18 – שו ' . א . – ENA 3209 . 5 מידות הנייר : ; 13 x 16 מידות הכתוב ; 10 . 1 x 12 . 5 : שוליים : עליונים ; 2 . 5 – תחתונים – ; 1 פנימיים ; 1 . 2 – חיצוניים . 1 . 9 – ב . – ENA 3210 . 4 מידות הכתוב : ; 9 . 5 x 11 . 6 שוליים : עליונים - צד א ' , 3 . 4 – צד ב ' ; 1 . 1 – תחתונים – ; 1 . 1 פנימיים ; 1 - 0 . 8 – חיצוניים . 2 . 4 - 2 – ג . – ENA 3210 . 5 מידות הכתוב : צד א ' , 8 . 8 x 9 . 2 – צד ב ' ; 9 . 2 x 9 . 7 – שוליים : עליונים ; 3 . 1 - 2 . 6 – תחתונים ; 1 . 1 – פנימיים ; 0 . 9 - 1 . 1 – חיצוניים . 2 . 9 - 2 . 3 – על המשיב : ר ' יעקב בן יעקב הכהן חי בשגוביא ( Segovia ) שבקסטיליה , ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה