ENA 2642.6 1 ר' יוסף ראש הסדר [?]

נושאי התשובה בעניין גוויל וקלף הכשרים לכתיבת ספרי תורה , תפילין ומזוזות . מקום כתיבה וזמן : ארמית עברית ; כתיבה מזרחית מרובעת ; המאה הי " ג . חומר ומצב השתמרות : נייר ; מחורר , קרוע ; דף אחד [ דו צדדי ]; צד א ' 13 – שו ' , צד ב ' 4 – שו ' . מידות הנייר : ; 13 . 2 x 17 . 8 מידות הכתוב : ; 8 x 11 שוליים : עליונים ; 2 . 5 תחתונים ; 4 פנימיים ; 1 . 5 חיצוניים . 3 . 5 הערות תוכן : קרוב לוודאי שלפנינו אוטוגרף שטרם פורסם . כתיבת היד דומה לכ " י ENA 222 . 5 v המזוהה ככתב ידו של ר ' יוסף ראש הסדר . אמנם יש שוני בכתיבת כמה מהאותיות , אך על שינויים מעין אלו כבר העיר פרופ ' שרגא אברמסון ( אברמסון , הלכות ספר תורה , עמ ' רה ) ש " רב יוסף הוא ידע לכתוב בצורות שונות כתב חצי קולמוס דק ורהוט כתב מרובע נוטה למעוגל והוא עבה וכתבים אחרים ... דוגמא מעניינת לשינוי הכתב של רב יוסף יכולות לשמש תשובותיו את השאלה הוא מעתיק בכתב אחד ואת התשובה בכתב אחר שעושה רושם כאילו יש לנו דברי השואל שעליהם ענה רב יוסף " . גם לשונו של המשיב בכתב היד דומה מאוד ללשונו של ר " י ראש הסדר בהלכות ספר תורה ( להלן : גנזי מצרים ) . בת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה